De stichting in een notendop

logo stichting gedachtenveld

KvK-nummer 87253054  -  RSIN 864247138
Rechtsvorm Stichting   -  Statutaire naam Stichting ‘Gedachtenveld’
Statutaire zetel Elspeet, gemeente Nunspeet

Datum akte van oprichting 10-08-2022
SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties

Bestuurders

Vermij, Erik L. W. Titel Voorzitter
Datum in functie 10-08-2022
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Visser, Franciscus M. Titel secretaris/vicevoorzitter
Datum in functie 10-08-2022)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)
Collignon, Jean-Paul W A .B. Titel Penningmeester
Datum in functie 10-08-2022 (datum registratie: 11-08-2022)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Hoofdlijnen beleidsplan

 • Onze missie (waar staan we voor? ):
  De Stichting ‘Gedachtenveld’ stelt zich tot doel om milieubewuste en milieuvriendelijke natuurbegrafenissen financieel aantrekkelijker en  haalbaarder te maken voor iedereen. De stichting verzorgt zelf geen uitvaarten maar werkt samen met professionele uitvaartverzorgers.  De stichting wordt zo lean & mean mogelijk opgezet, heeft zelf geen natuurbegraafplaatsen in zijn bezit of enig belang daarin, kent geen winstoogmerk en is louter facilitair. De dienstverlening van de stichting beperkt zich tot het faciliteren van een plek inclusief grafdelving op een bij de stichting aangesloten natuurbegraafplaats onder de naam ‘Gedachtenveld’, tegen de ‘basiskosten natuurbegraven’
 • Onze visie (waar gaan we voor?):
  In onze visie is het een maatschappelijk belang om de mogelijkheid voor een natuurbegrafenis aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze kostprijs wordt in overleg met de gemeentes (de eigenaren van de grond) vastgesteld en deze wordt altijd gepubliceerd. Stichting ‘Gedachtenveld’ is geen belanghebbende in deze anders dan het realiseren van onze missie en visie. Dat betekent dat de Stichting ‘Gedachtenveld’ ook geen commissie berekend aan de gemeentes ( de eigenaren van de grond).
  Ook vinden wij het belangrijk dat er nergens een commerciële vermenging is. Wij verzorgen zelf dus ook geen uitvaarten maar werken amen met uitvaartprofessionals die vrij gekozen worden door de nabestaanden en ook geen  commissie afdragen aan de stichting. Volledige onafhankelijkheid van de stichting prevaleert in alle gevallen.
 • Onze kernwaarden (Waar geloven we in? )
  Duurzaamheid - het verkleinen van de ecologische footprint . We volgen de stringente regelgeving rond het natuurbegraven  en lossen en-passant het ruimtegebrek op traditionele  begraafplaatsen mee op.
  Sociaal ondernemen  -  wij willen het natuurbegraven haalbaar en betaalbaar maken voor iedereen, dus tegen een kostprijs . Dat betekent dus ook dat wij de gemeentes en uitvaartverzorgers niet om commissie vragen omdat deze dan logischerwijs doorberekend zou worden in de prijs.
  Gelijkheid -  iedereen is welkom op onze natuurbegraafplaats. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen verschillende geloven en/of  overtuigingen in de ter beschikking stelling van een natuurgraf.
 • Onze strategie (Hoe pakken we het aan?)
  Na de opstart van het eerste Gedachtenveld op de Noordwest Veluwe, wil de stichting in heel Nederland gedachtenvelden gaan aanbieden. Gedachtenveld nummer 1 wordt daarbij de blauwdruk voor alle velden die gaan volgen. Gedachtenveld nummer 1 wordt in 2023 gelanceerd. De stichting gaat voorzien in een grote behoefte en staat open voor iedere positieve en professionele samenwerking. Groot voordeel is dat er niet vooraf geïnvesteerd hoeft te worden door zowel de grondeigenaar (gemeente) als de uitvoerende partners (uitvaartprofessionals). We zoeken daarom de verbinding met hen in de wederzijdse communicatie om geen dure campagnes te hoeven initiëren.

 Onze doelen (Wat gaan we realiseren?)

 • Natuurbegraven haalbaar maken voor iedereen: De stichting faciliteert het natuurbegraven slechts en doet dat tegen een zo laag mogelijke kostprijs. De uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartprofessional die de cliënt zelf kiest.
 • Verkleining van de ecologische footprint: Natuurbegraven op de voorgeschreven wijze betekent een grote verkleining van de belasting op de natuur die inherent is aan de traditionele manier van begraven.
 • Consumentenzekerheid door kwaliteitsbeoordeling van uitvaartprofessionals: De stichting vraagt geen bijdrage of commissie  van uitvaartprofessionals maar stelt als eis dat de uitvaartondernemer zich aanmeldt voor ‘Droofer’ onafhankelijke uitvaartrecensies. Die aanmelding kan ook kosteloos.
 • Oplossing bieden voor het grote tekort aan grafplekken: De stichting wil een structurele bijdrage leveren het grote gebrek aan grafplekken in Nederland. Veel kerkhoven liggen nu al overvol.
 • Opbrengsten voor de gemeente/gemeenschap: De stichting wil het volledige bedrag aan grafrechten ten goede laten komen van de gemeente die eigenaar is van de grond. Ook hier worden geen kosten/commissies in rekening gebracht. De opbrengsten vloeien derhalve terug de gemeenschap in.
 • Planning: Na de opstart van het eerste Gedachtenveld op de Noordwest Veluwe, wil de stichting in heel Nederland gedachtenvelden gaan aanbieden. Gedachtenveld nummer 1 wordt daarbij de blauwdruk voor alle velden die gaan volgen. Gedachtenveld nummer 1 wordt in 2023 gelanceerd.
  +
 • Ondersteuning: Mochten de resultaten dusdanig zijn dat de stichting een aanzienlijke financiële reserve opbouwt dan zal deze reserve (deels) worden aangewend om aan mensen die financieel onvermogend zijn (een deel van) de onder paragraaf 2.6 genoemde ‘Basiskosten Natuurbegraven’ niet in rekening te brengen.. Zowel het momentum  waarop de reserve hiertoe toereikend is als de genoemde (gedeeltelijke) kwijtschelding is geheel naar keuze- en ter verantwoording van het bestuur van de stichting.

Te behalen resultaten in een voorlopig tijdspad

  • In 2023 is het eerste Gedachtenveld volledig operationeel
  • Vanaf de zomer in 2023 zijn er minimaal 2 extra Gedachtenvelden in ontwikkeling
  • Eind 2024 kan de stichting de operationele kosten volledig zelf dragen. Het aantal Gedachtenvelden groeit gestaag.

Voordelen van deze resultaten

 • Ontlasting van de bestaande begraafplaatsen
 • Aanmerkelijke verkleining van de financiële lasten voor nabestaanden
 • Het aanbieden van gedachtenvelden zal leiden tot een herbezinning bij de huidige natuurbegraafplaatsen over het kostenplaatje van natuurbegraven op hun terreinen.
 • De kwaliteit van uitvaartprofessionals onafhankelijk monitoren zal leiden tot een verbetering van de dienstverlening en het scheiden van ‘kaf en koren’.