Privacy-verklaring prachtigafscheid.nl

PRIVACY- EN COOKIEBELEID  website prachtig afscheid: www.prachtigafscheid.nl


INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten op de website www.prachtigafscheid.nl  ontwikkeld door  de organisatie ‘In Onze Gedachten BV’, KVK nummer 81433298

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

Voor de goede orde melden wij nog dat waar wij PRACHTIGAFSCHEID  noemen, wij  de website en alles daaromheen bedoelen van www.prachtigafscheid.nl  geëxploiteerd door de organisatie ‘In Onze Gedachten BV’, KVK nummer 81433298
De reden dat wij alhier expliciet kiezen voor de benaming PRACHTIGAFSCHEID is dat dit een zustersite is van de website www.inonzegedachten.nl waar wij een volledig reclameloze, non-commerciële insteek hanteren met daaraan verbonden privacyregels en beloften

VERWERKING DOOR PRACHTIGAFSCHEID

Dit privacy- en cookiebeleid is expliciet van toepassing op de verwerking van gegevens verkregen via de website www.prachtigafscheid.nl  door In Onze Gedachten BV

Door middel van dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door onze organisatie, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) verwijzen wij u naar de antwoorden op veel gestelde vragen en het contactformulier als u daar het antwoord op uw specifieke vraag niet terug vindt.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u onze PRACHTIGAFSCHEID website bezoekt , en in algemene zin gebruik maakt van alle informatie en faciliteiten die de website biedt. Echter, om gebruik te kunnen maken van sommige diensten en producten die wij aanbieden,  is het invoeren van persoonsgegevens wél noodzakelijk.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR IN ONZE PRACHTIGAFSCHEID

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop PRACHTIGAFSCHEID uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door PRACHTIGAFSCHEID, zoals wanneer u aangeeft acties en aanbiedingen van PRACHTIGAFSCHEID te willen ontvangen per e-mail.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door PRACHTIGAFSCHEID verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met PRACHTIGAFSCHEID hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een product of dienst afneemt.
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet PRACHTIGAFSCHEID uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op PRACHTIGAFSCHEID rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde factuurgegevens op grond van fiscale wetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang:  PRACHTIGAFSCHEID kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van PRACHTIGAFSCHEID (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.
 • Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat PRACHTIGAFSCHEID in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van onze producten en/of diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken

Grofweg zijn er drie manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname van producten en/of diensten (bijvoorbeeld de vervaardiging van een uitvaart-registratie): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de noodzakelijke gegevens als de contactpersoon ter plaatse, zijn of haar contactgegevens  de locatie en alle overige voor de succesvolle realisatie van de betreffende dienst noodzakelijke gegevens.
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze website (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres.
 • Gebruik van onze website : hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden.

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens).

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, via onze website:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.
 • om u de overeengekomen producten en diensten aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen. In sommige gevallen krijgt u een gespecificeerde offerte waarvoor na uw acceptatie een percentuele aanbetaling gevraagd wordt. Voor andere producten en diensten geldt een volledige betaling voor de uitvoering cq levering. De betaalmogelijkheden op onze website worden gefaciliteerd door de IDEAL betaalmethode. Deze betaalmethode maakt betaling van nagenoeg alle banken mogelijk en valt volledig onder verantwoordelijkheid van IDEAL en uw betreffende bank.
 • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau.
 • om – in het kader van dienstverlening en producten en diensten op de website van PRACHTIGAFSCHEID’ als u er zelf voor kiest - op een aanbieding in te gaan
 • om u een (eventueel toekomstige) nieuwsbrief (vorm)– als u zich daar expliciet voor hebt aangemeld, , gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
 • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan.
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van  onze dienstenontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaald onderwerp  hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Samenwerking met zustersite www.inonzegedachten .nl  en uw IN ONZE GEDACHTEN BV-ACCOUNT

Daar waar wij op onze PRACHTIGAFSCHEID website specifieke functionaliteiten, producten en/of diensten aanbieden bij het gebruik, achteraf bewerken of anderszins inzetten een account/inlog wenselijk of noodzakelijk is, verwijzen wij u expliciet  naar de zeer stringente privacyregels en verklaring van de website www.inonzegecdachten.nl  Wij wijzen er nadrukkelijk op dat een account op- of het gebruik van deze website nooit verplicht is maar slechts een mogelijkheid die wij bieden om een product c.q. dienst op PRACHTIGAFSCHEID  voor u beter, toegankelijker of interessanter te maken

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op onze website worden bezocht;

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze website dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

De advertenties op onze PRACHTIGAFSCHEID  website worden daar op geplaatst (na onze goedkeuring) door een partner en/of zijn uitvoerende partij. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze website alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze website. Voor de door een partners geplaatste cookies treedt de betreffende partner daarbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij PRACHTIGAFSCHEID  de verwerkingsverantwoordelijke is.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze website uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website PRACHTIGAFSCHEID zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” .

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleegt u dan de FAQ’s op onze privacypagina of neem contact met ons op.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten PRACHTIGAFSCHEID  als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde contactformulier van PRACHTIGAFSCHEID. Dit kunt u verzoeken via ons contactformulier en wordt u dan per mail toegestuurd..
Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.

U HEBT DE VOLGENDE RECHTEN:

 • Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor PRACHTIGAFSCHEID geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.
 • Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij PRACHTIGAFSCHEID of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld op de homepagina (landingspagina van onze website) of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 9 april 2021